Alapszabály

Feledékeny (Alzheimer kórral és más emlékezetzavarral élő)
Emberek Hozzátartozóinak Társasága 

ALAPSZABÁLY

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

1.  Az Egyesület neve: Feledékeny (Alzheimer-kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága

2.  Az Egyesület neve angolul: Hungarian Alzheimer Society

3.  Székhelye: Budapest, 1122. Bp. Csaba u. 7/a  I. 3. 

4.  Működési területe: Magyarország

5.  Hivatalos nyelve: magyar

6.  Az Egyesületet az emlékezetzavarokkal (Alzheimer szindrómával és hasonló betegségekkel élő (a továbbiakban érintettek) emberek, hozzátartozóik, szakembereik és segítőik szabad elhatározással hozták létre és működtetik. Benne az érintettek érdekvédelme és támogatása,  a tagok munkája és együttműködése valósul meg. 

7.  Az Egyesület pártsemleges közhasznú társadalmi szervezet.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 A TÁRSASÁG CÉLJAI, FELADATAI

2. §

1.  A Társaság céljai: 
    Az egyesületi tagságtól függetlenül az érintett emberek egyenjogú és a lehető legteljesebb körű ellátásának, habilitációjának, rehabilitációjának, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének, hátrányaik kiegyenlítésének, lehető legteljesebb életüknek sokoldalú elősegítése, érdekeik képviselete, érvényesítése, védelme.
a) Az érintett emberek és családjaik egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt egyéni érdekek képviselete, érvényesítése és védelme.
b) Az érintettek és őket segítő emberek hazai összefogása, ezek tevékenységének segítése, összehangolása, közös érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete.
c) A egyesületi tagságtól függetlenül törekszik valamennyi Magyarországon élő érintett személy érdekeinek védelmére.
d) Az érintett emberek és családjaik életét segítő, azt teljesebbé, színvonalasabbá tévő szolgáltatások megvalósítása, ezek mindennemű támogatása, koordinációja.

2. Céljai megvalósítására az Egyesület az alábbi feladatokat látja el: 

a) Figyelemmel kíséri, védi és javítja az érintett emberek egészségügyi ellátásbeli, fejlesztésbeli, foglalkoztatási, szociális, intézményi, jogi és egyéb életfeltételeit.
b) Különös figyelmet szentel az érintett emberek egészségügyi ellátásán belül:
1. Az érintett emberek és hozzátartozóik tájékoztatása és tanácsadása a hazai és külföldi ellátás lehetőségeiről, a kutatások állásáról, jogaikról, lehetőségeikről és mindarról, ami számukra fontos lehet.
2. Az érintett emberek teljes körű kivizsgálásának, megfelelő kezelésének, ápolásának, gondozásának, szinten tartásának otthoni, napközbeni, átmeneti és bentlakásos ellátásának elérése, az ellátások megvalósításának,  színvonalának védelme.
3.Tanácsadás orvosok, szakemberek, érintettek és hozzátartozóik számára.
4. Az érintettek és rokonaik közösségeinek megszervezése, fenntartása, egymás tapasztalatainak és lelki nehézségeinek megosztása, közösséghálózat kialakítása.
5. Speciális gyógykezelések, ápolás, gondozás, fejlesztés és háttérszolgáltatások megszervezése. Mindezekhez törvényi jogosultság megszerzése
6. Az érintettek napközbeni ápoló, gondozó és fejlesztő ellátásnak elősegítése
a) Szállító szolgálat, otthonápolás, házi gondozás szervezése.
b) A családok fizikai, lelki és pénzügyi terheinek csökkentése: Ennek érdekében többek között: jogsegély szolgálat, szociális ügyintézés, egészségügyi, pszichológiai tanácsadás stb.
c) Az egyenjogú és teljes körű társadalmi részvételhez esélyegyenlőséghez szükséges feltételeket.
d) Támogatja és ösztönzi az érintett emberek el- és befogadását segítő szemlélet alakítását.
e) Az érintett emberek részére habilitációs, rehabilitációs, támogató szolgáltatásokat szervez meg
f) Részt vesz a emlékezetzavarokkal és egészségkárosodással foglalkozó, vagy az érintett embereket érintő szakmai és érdekegyeztető testületek és fórumok munkájában.
g) Az érintett emberek számára és érdekében  anyagi támogatást nyújthat.
h) Útmutatásokkal, tájékoztatással, tanácsadással segíti az érintettek, családjaik, segítőik, szakemberek tevékenységét.
i) Az Egyesület közhasznú céljainak érdekében intézményeket hozhat létre, vállalkozhat.
j) Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem az Egyesület céljaira fordítja.
k) Az Egyesület közhasznú céljai érdekében tájékoztató, társadalmi beilleszkedést segítő sajtó, média termékeket jelentet meg, kiadói és terjesztői tevékenységet folytat.
l) Együttműködik az egészségkárosodott emberek hazai és külföldi szervezeteivel, mindazon állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel.
m) A fenti célok érdekében ösztöndíjat adhat, tanulmányutakat támogathat, konferenciát szervezhet és az azon való részvételt támogathatja.
n) Ellátja mindazon egyéb feladatokat, amelyek céljaiból következnek.

Az Egyesület a fenti céloknak és teendőknek megfelelően közhasznú tevékenységet folytat az 1997. évi CLVI törvény 26.§ c. pontjában szereplő, alább részletezett alpontoknak megfelelően:
 1.- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- és egészségügyi rehabilitáció,
 4. - a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
 11.- az egészségügyi állapotuk miatt hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és
 18.- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások területén.
 


AZ EGYESÜLET TAGJAI

3.§

1.  Az Egyesület rendes tagja lehet minden nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki annak alapszabályát elismeri és az abban foglaltakkal egyetért.
2.  Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazok az intézmények, természetes személyek, jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező társulásuk, akik tevékenységükkel, illetve vagyoni hozzájárulásukkal az Egyesület céljait kívánják segíteni.
3.  A tagsági viszony az alapszabály illetve a belépési nyilatkozat aláírásával keletkezik, annak elfogadásához nem szükséges testületi döntés.
4.  A tagsági viszony a tag kilépésével, kizárással és halálával
    szűnik meg. A kizárás a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, kizárható az a tag, aki magatartásával veszélyezteti a Társaság céljainak megvalósítását. 
A tagdíj hat hónapon keresztül történő nem fizetése a tagság automatikus megszűnését eredményezi.

A TAGOK JOGAI

4./a §

 
1.  A tagok, a nem magánszemélyek képviselői jogosultak:
– részt venni a feladatok megoldásában;
– javaslatokat, indítványokat tenni az Egyesület vezetői számára;
– tájékoztatást igényelni az Egyesület tevékenységéről.
-  a Társaság rendezvényein és tevékenységében részt venni

2.  A tagok  javaslatait, indítványait az Egyesület hatáskörrel rendelkező szerve, tisztségviselője köteles megvizsgálni és arra 30 napon belül indokolt választ adni.

3.  Az Egyesület minden rendes tagja bármilyen tisztségre választhat és választható.

4.  A rendes tag a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal bír.

5.  A pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi joggal bír, nem választható és nem rendelkezik szavazati joggal.

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI

4/b.§

1.  A tagok tevékenységük során az ezen alapszabályban elfogadott elveket és gyakorlati teendőket érvényre juttatják.
2.  Egymással közös érdekeik mentén együttműködnek.
3. A tagok kötelesek a közgyűlés által megállapított évi tagdíjat megfizetni. 
    A Közgyűlés és az Elnökség a tagdíjfizetési kötelezettség alól felmentést adhat. 
 A tagdíj hat hónapon keresztül történő nem fizetése a tagság automatikus megszűnését eredményezi.
4.  A tag köteles az alapszabályban foglaltakat és a közgyűlési és elnökségi határozatokat megtartani.
5. A pártoló tagra ugyanezen rendelkezések érvényesek, így:
–  az Egyesület céljait támogatja;
–  ezen alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit, a testületi szervek e körben hozott határozatait megtartja.
 


 AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

5.§

1.  Az Egyesület  szervei:
a) a Közgyűlés, 
b). az Elnökség,
c) Tanácsadók Testülete (szakmai tanácsadó jogkörrel)
2.  A Társaság tisztségviselői választottak:
 Ezek: az Egyesület Elnöksége, benne az elnöke, alelnökei, a közgyűlési és egyéb ad hoc bizottságok elnökei és tagjai;
3.  Munkájukat díjazás nélkül, esetleg költségtérítés és jutalmazás mellett végzik. A tagság egyhangúlag felhatalmazza az Elnökséget, 
hogy az Egyesület elnöke tiszteletdíját és költségtérítését meghatározza.
4.  Az Egyesület tisztségviselője csak büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet.
 


ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYZAT

6.§

A.) Az 1997. évi CLVI törvény 8. § és 9. § alapján

 1.  A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685 § b), élettársa a határozat alapján
 a). kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
 b). bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti 
   juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatás.
 2.  Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki
 a). a vezető szerv elnöke vagy tagja,
 b). a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
 c) a Táraság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, ill. a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást -, ill. 
 d.) az a. - c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
3. a.  A Társaság megszűntét követő két évig nem lehet jelen közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan Társaságnál töltött be vezető tisztséget, amely a Társaság az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 b. A vezető tisztségviselő, ill. az ennek jelölt személy köteles a Társaságot előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

B.1.)  Az Egyesület választott tisztségviselői egyazon tisztségre egyszerű szavazattöbbséggel csak egymást követő két alkalommal, ezt követően csak háromnegyedes többséggel választhatók meg.
 2.) Az Egyesület tisztségviselői egymásnak, ill. a törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet munkatársának a Ptk. 685 § -ban meghatározott közeli hozzátartozói nem lehetnek.

A TESTÜLETI SZERVEK MŰKÖDÉSE

7. §

1.  A testületi szervek üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer kell  összehívni. Az ülések nyilvánosak, de szavazati joga csak az Egyesület rendes tagjainak van.
2.  A testületi szerveket az Elnökség hívja össze írásban, postai kézbesítéssel, 30 napi időközzel, a napirend közlésével. A meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülés napját megelőző 15. napon a tagok részére postára kell adni.
3.  A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50 % -a + 1 fő jelen van. Ha a Közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az azonos napirenddel 15–60 napon belül összehívott Közgyűlés már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, és erre a tagok figyelmét minden esetben írásban és előzetesen fel kell hívni. .
4.  A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha jogszabály vagy ez az alapszabály ettől eltérően rendelkezik. A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani. Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell elrendelni, mindaddig amíg döntés nem születik.

 A KÖZGYŰLÉS

8.§

1.  A Közgyűlés az Egyesület legfőbb testületi szerve, amelyen az Egyesület tagjai vesznek részt. 
2.  A Közgyűlés hatásköre kiterjed az Egyesületet érintő minden ügyre.
3.  Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
A) az Egyesület megalakulásának, feloszlásának vagy más szövetséggel egyesülésének kimondása;
B.) az Egyesület alapszabályának megállapítása, módosítása;
C.) az Egyesület szerveinek megválasztása, az általa választott tisztségviselők visszahívása, a visszahívás feltételeinek, eljárási szabályainak meghatározása;
D) az Egyesület hosszú távú programjának meghatározása;
E) tag, pártoló tag kizárása;
F) az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása
G) az elnökség éves beszámolójának jóváhagyása
H) az éves költségvetés meghatározása
I) mindaz, amit jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amely kérdésben a döntés jogát magának tartja fenn.
J) más társadalmi szervezethez illetve nemzetközi szervezethez való  csatlakozásának elhatározása, illetve a csatlakozás  megszüntetésének 
kimondása, cég alapítása, illetve  megszüntetése.
4.  Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha:
– ezt a tagok egyharmada, az ok és cél megjelölésével, írásban indítványozza;
– a bíróság elrendeli;
– az Egyesület Elnöksége szükségesnek tartja.
5.  A Közgyűlés döntése a tagokra, az Egyesület szerveire, tisztségviselőire kötelező.
6.  A Közgyűlés elnöki tisztét az Egyesület egyik elnökségi tagja látja el.
7.  A Közgyűlés a tisztújítás előkészítését az elnökség  hatáskörébe utalhatja.

 AZ ELNÖKSÉG

9.§

1.  Az Egyesület Elnökségét (3 fő) a Közgyűlés választja 3 évi időtartamra. Tagjai: az elnök, az alelnökök. 
2.  Az Elnökség feladata – a Közgyűlés határozatainak megtartásával – a munka vezetése, a tevékenységek rányitása, szervezése és elvégzése.
3.  Különösen az Elnökség feladatkörébe tartozik:
A) a Közgyűlés összehívása;
B.) a működési és egyéb szabályzatainak kidolgozása elfogadása;
C.) az éves költségvetésének előkészítése, a gazdasági beszámoló előzetes elfogadása;
D) az Egyesület által létrehozott intézmények felügyelete, szakértők és hozzátartozók, érintettek bevonásával, első számú vezetőik kinevezése, munkáltatói jogok gyakorlása;
4.  Az ülésekről jegyzőkönyv készül, amely a határozatokat, és a döntést támogatók és ellenzők számát tartalmazza. A jegyzőkönyvet két jelenlévő tag hitelesíti és az ülés elnöke írja alá.
5.  Az Elnökség tagjainak a feladata, hogy támogassák az elnök munkáját, akadályoztatása esetén helyettesítsék az elnököt, ellássanak egy-egy feladatot, annak képviseletét vagy irányítását.
6. Az Elnökség határozatai a hatáskörébe tartozó szervekre, tisztségviselőkre nézve kötelezőek.

HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG

10. §.

1.  Az elnök gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről
     a határozatok tárában, amelyből kitűnik a döntések tartalma, időpontja,       hatálya, támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetén személye.
2.  Az elnökség gondoskodik a Társaság döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban igazolható módon.
3. A Társaság, működési módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről tájékoztatja a nyilvánosságot  orvosi lapokban, interneten.
4. A Társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet a Társaság székhelyén előre egyeztetett időpontban.
5. A testületi szervek döntéseit a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza nyilvánosságra.

TANÁCSADÓ TESTÜLET

11.§

1.  A Tanácsadó Testület feladatai az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó szakmai tudást igénylő feladatok előkésztése, véleményezése, ellenőrzése, szakmai javaslatok késztése.
2.  A Testület nem rendelkezik döntéshozó, csak javaslattevő jogkörrel.
3.  A testület tagjai között lehetőleg minden a ALZHEIMER-syndroma által érintett területről legyenek képviselők: szakorvosok, szociális munkások, pszichoterapeuta stb.
4.  A Testület létrehozására külön közgyűlési határozattal kerül sor.

ÜGYVITEL

 12. §

1.  Az ügyek vitele az Elnökség felelőssége. Végrehajtói az Elnökség által megbízott tagok, tisztségviselők.

a) Nyilvántartások vezetése.
b) Kapcsolattartás a tagokkal, az Egyesület szerveivel. 
c) Együttműködés a szakmai testületek tagjaival, az egészségkárosodott embereket képviselő és számukra szolgáltató szervezetekkel, a nemzetközi Alzheimer Szövetséggel, a ALZHEIMER - szindrómával élőket érintő döntéshozó testületekkel.
d) Közönségkapcsolatok tennivalói.
e) A nemzetközi kapcsolatok ápolása.
f) Mindazok a feladatok, amelyekkel a Közgyűlés megbízza.
g.) Bevételi források felkutatása, közös akciók, közös vállalkozások szervezése, pályázatok benyújtása, sponzorok keresése és a kapcsolatok ápolása.
h) Gazdálkodás az Egyesület vagyonával.
i) A gazdasági ügyvitel.
j) A vagyonvédelem megszervezése.
k) Az Egyesület intézményének a felügyelete.

AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK FELADATAI

13.§

1.  Az Elnök feladatai:
a) A  rá  vonatkozó döntések  végrehajtása.
b) Az Egyesület általános képviselete, önállóan
2.  Az utalványozás az Elnök és az Elnökség egy másik tagjának közös aláírásával történik. Az Elnök akadályoztatása esetén iásban jelöli ki az őt helyettesítőt.
3.  Az elnökség tagjainak feladatai a közgyűlés, illetőleg a két közgyűlés között az Elnökség döntései szerinti feladatok, valamint az Elnök helyettesítése. 
4.  Az Elnökség üléseit 2 havonta tartja, az üléseket az Elnök akadályoztatása esetén az alelnökök hívják össze a napirend közlésével, az ülést megelőzően legalább 8 nappal előbb. Az Elnökség az ülésein a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökségi ülésre bárki meghívható, az ülések nyilvánosak, de zárt ülésről is határozhat az Elnökség.
5.  Az Elnökség üléséről felvett jegyzőkönyveket minden tag megtekintheti, arról írásos feljegyzést is készíthet, az írásbeli és szóbeli javaslatokra az Elnökség 15 napon belül válaszolni köteles.
6.  Az alelnökök egyike szervezi a Társaság működését, előkészíti a döntéseket, tervezeteket, helyettesíti az Elnököt.
7.  Az alelnökök egyike helyettesíti az Elnököt, átfogó jogi ismereteket biztosít. A másik alelnök alapvető feladatát képezi a szervezés, a társszervezetekkel való kapcsolattartás, valamint az érintettek és a hozzátartozók közötti információ áramlás, kapcsolattartás.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

14.§

1.  Az Egyesület vagyonának forrásai:
a) a  tagok által fizetett tagdíj,
b) támogatások, költségtérítés;
c) a jogi és magánszemélyek felajánlásai, adományai, közérdekű kötelezettségvállalások;
d) pályázaton meghatározott feladatokra elnyert összeg;
e) a vállalkozási tevékenységéből származó nyereség;
f)   egyéb saját bevételek.
2.  Az Egyesület kiadásai között különösen a következőket kell számításba venni:
a) a tagok támogatására fordítható összeg;
b) az Egyesület működésének kiadásai;
c)az Egyesület céljai szerinti feladatok, programok, tevékenységek költségei.
3.  Az Egyesület vagyonával a pénzügyi jogszabályok és saját szabályzatai szerint, éves költségvetés alapján gazdálkodik. Gazdálkodásáról évenként beszámolót készít, amit a Közgyűlés fogad el.
4.  Az Egyesület tartozásaiért kizárólag a saját vagyonával felel.
5.  Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az öt millió forintot, akkor a Közgyűlés köteles felügyelő bizottságot létrehozni.
6.  Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
7. Az Egyesület tagjain kívül bárki részesülhet a Társaság közhasznú szolgáltatásaiból.
 


EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15. §

1.  A Társaság szervezetének és működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, amely kiterjed különösen:
–  a hatáskörök megosztására;
– a testületek, szervek működésének részletes szabályaira;
–  a tisztségviselők, munkacsoportok tevékenységére;
– az ügyvitelre, a gazdasági és vagyonkezelői tevékenységre;
– valamely feladatkörben helyettes belépése feltételeinek vizsgálatára, a helyettesítés szükségességének megállapítására, végrehajtására;
 – az etikai,  fegyelmi felelősségrevonás és a fegyelmi eljárás szabályozására;
2.  A Működési Szabályzat mellékletét képezik mindazok a szabályzatok, amelyek elkészítését jogszabály írja elő, vagy bevezetésükre a Társaság működéséhez szükség van.
3. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a társadalmi szervezetekre nézve rendelkezéseket tartalmazó más jogszabályok előírásai az irányadók.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

16.§

1.  A megszüntetésre a polgári törvénykönyv szabályai alapján kerül sor.
2.  Az Egyesület megszűnése esetén a fennmaradó vagyonról a tartozások kiegyenlítése után a Közgyűlés dönt.
 


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

Az egyesület a függetlenség és az önállóság elve alapján tart fenn kapcsolatot állami szervekkel és intézményekkel, más társadalmi szervezetekkel.

2.  Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló 1989.II.törvényben foglaltak és az 1997. évi CLVI törvény az irányadók.

Ezen alapszabályt az egyesület alapító tagjai az 1999. évi november 3-án megtartott közgyűlésükön fogadták el.
 
 
 

……………….………….
elnök 
Himmer Éva
 
..………….………………….
alelnök
Bánsághiné dr. Komlósi Judit
 
.………….………………….
alelnök
Dr. Nagy Árpád